కధ మొదలు

నేను (నిద్రలొ జోగుతూ):"రెయ్....కాసెపు నిద్రపోనీండ్రా....ఏమైనా ఉంటే తర్వాత చూద్దాం......"
"ఛా.......నేను ఇంతవరకు అదే చేస్తుండే........నాకు నిద్ర లేకుండా చేసి నువ్వు పండుతున్నావ్ ర.......లే బె..,లే....."

"నీ......ఎవడ్రా నువ్వు....., సుఖంగా నిద్రపోతుంటే కేలుకుతున్నావ్...."అంటు కళ్ళు తెరిచాను....నా ఎదురుగా ఓ సాల్తి నిలబడి ఉంది.అప్పుడె లేచినందువల్ల మొహం సరిగా కనపడలెదు. ఆ నిద్రలేపిన సన్నాసి యెవడొ చూసి వాణ్ణి కుమ్మెద్దాం అనుకుంటు కళ్ళు రుద్దుకొని చూశా,వాణ్ణి చూసాక నా మతి పొయినంత పని ఐంది.అలా రాయి లాగా ఊండిపోయ,వాడు మాత్రం రిలాక్స్‌డ్‌గా నువ్వుతున్నాడు అసెంబ్లిలొ ప్రతిపక్షం దుమ్మెత్తిపోస్తుంటే ఏమి పట్టనట్టు అన్నింటికి ఓకె జవాబు ఇచ్చె SYR లాగా.

"నువ్వు........నువ్వు......ఎవరు నువ్వు.......అచ్చు నాలాగె ఉన్నావ్" ఆ మతి పొయినంత సంఘటన నుండి తేరుకొని ఎదురుగా ఉన్న సాల్తిని అడిగా. దానికి వాడు వెటకారంగా ఇంకో నవ్వు సమర్పించుకొని "ఏరా, రొజు అద్దం చూట్లెదెంది నీ ఫేసు కూడా నీకు గుర్తులేదా?" అని జాలిగా నా వైపు చూసాడు. "అందుకే అడుగుతున్నా నేను నాలోనె ఉంటె నాలా ఉన్న నువ్వు ఎవరు అని" అని నన్ను నేను గిల్లుకొంటు కొంచెం భయంగా,మెల్లగా అడిగా.

"నువ్వెమి కల కనడం లేదు నైనా......నువ్వు చూస్తుంది నిజమే.....నేను నేనె, నేను నువ్వె.....నేను నీ అంతరాత్మని" అని మళ్ళి ఓ నవ్వు విసిరాడు. "ఏంటి బాబు.... నా చెవిలొ పూలెమైన కనపడుతున్నాయా నీకు లేక ఏ మెంటల్‌ హాస్పిటల్‌ నుంచో పారిపొయి వచ్చావా" అని వాడివైపు ఓ మాదిరిగా చూస్తు అన్నాను.ఏక్కడ కాలిందొ ఏమొ ఒక్కసారిగా వాడి మొహంలొ తేడ వచ్చింది....."నీ ఎంకమ్మ, ఒకసారి జెప్తె అర్థం కాదు బె నీకు.....పిచ్చొంలాగ కనపడ్‌తున్నాన్‌ రా...చెప్పింది యిను....నేను నీ అంతరాత్మనే....పిచ్చి గిచ్చి అని యింకొసారి అన్నవొ నేను వచ్చిన సంగతి పక్కనబెట్టి నీ సంగతి చూస్త బిడ్డా..." అని అరిచాడు.
"అంటె.., నేను ఆత్మలు, దయ్యాలు లాంటివి నమ్మను.....నేను నాస్తికుడిని" కొంచెం వెనక్కు జరిగి అన్నాను.....వాడు కోపంలొ నన్ను ఎమైన చెస్తాడేమొనని...
"నీ నమ్మకాలు ఎవడిగ్గావలె.....కొన్నింటికి నమ్మకాలతొ సంబంధం ఉండదు నైనా.....నమ్మి తీరాల్సిందే....ఐనా ఇప్పుడు నా పని నీతోనే కాబట్టి....నువ్వు నేను ఒకటే కాబట్టి నీ డౌటు క్లియర్ జేస్త.......అంతరాత్మలకి రూపం దప్ప శరీరం ఉండదు...కావల్నంటె నన్ను తాకి చూడు..." అని నిల్చున్నాడు.వాడి కోపం తగ్గినట్టు నాకు అనిపించి ఒక్కొ అడుగు ముందుకు వేస్తు వాడి దగ్గరికి వేళ్ళాను....ఆ సాల్తి మాత్రం అలానె నిల్చొని ఉంది...నేను వాణ్ణి ఓ సారి తడిమి చూశాను, నా చెయ్యి అలా వాడిలోంచి వెళ్ళిపొయింది, నమ్మబుద్ది కాక కన్‌ఫ్‌ర్మ్‌ చేసుకుందాం అని ఇంకొసారి చెయ్యిపెట్టాను....మళ్ళి వాడిలోంచి వెళ్ళిపొయింది.......ముచ్చటగా మూడొసారి కన్‌ఫ్‌ర్మ్‌ చేసుకుందాం అనుకొని చెయ్యి తీసెసరికి "ఏ రా, ఇదెమైన గేమ్‌ అనుకుంటున్నవ్ ర.....పొనిలె అని ఊకుంటె రెచ్చిపొతున్నవ్...." అని గుర్రుమన్నాడు.

"సారి...., ఆత్మలను చూడటం మొదటిసారి కదా కొంచెం excite అయ్యాను" అని చెప్పి ఊరుకున్నాను. నేను మాట్లాడుతుంది నాతొనే అని తెలిసాక అప్పటిదాకా ఉన్న భయం పొయింది....ఆ రూపాన్ని తిరిగ్గా చూశాను...నిజంగానె డిట్టొ నాలాగె ఉన్నాడు. "సరె....నువ్వు నేనె అని ఒప్పుకుంటున్నా.....కాని ఏప్పుడు లేనిది ఇప్పుడు వచ్చావ్ ఎందుకు" అని అడిగాను....
"ఆ....నిన్ను ఓ నాలుగు తన్ని ట్రాక్‌లొ పెడ్‌దామని వచ్చిన." అని విసురుకుంటు చెప్పింది. "నాకెమైందని ఇప్పుడు....బాగానె ఉన్నాగా" అనేసరికి నా అంతరాత్మ కనుబొమ్మలు పైకి లేపి, "నువ్వు బాగుంటే సరిపొద్ది ర...నేను బాగుండాల్నా లేదా......నువ్వు జేసిన చెత్త పనికి నిద్రపట్టక,తలెత్తుకోలెక పరెషాన్‌ ఐతున్న" అని దిగాలుగా చెప్పింది. "నేనెం చెసాను నువ్వు అంతలా బాధ పడటానికి.....మర్డ్‌లా...?,మానభంగాలా...?, మోసాలా....?ఇవేమి చేయలేదే. కనీసం దూలయ్య, కోఫ్తా కపూర్‌ లాగా జనాలనూ హింసించలేదే.....ఏం చేసాను అని నువ్వు నా మీద అంత నింద వేస్తున్నవు" అని కాస్త సినిమా టైపు కటింగు ఇచ్చా....

"దూలయ్య, కోఫ్తా కపూర్‌ల రేంజ్‌ నీకు లేదు తమ్మి.....వాళ్ళు ఓ మనిషిని బతికుండంగనె పరలోకం పంపించె టాలేంట్‌ ఉన్నొళ్ళు.......మర్డ్‌లు etc లు చేయనీకె ఖలేజ కావాలె...నీకు.....అంత సిన్‌లెదు" అని నన్ను పైకి కిందకి చూస్తు చెప్పింది. "నువ్వు చేసింది మోసం తమ్మి...." అని అంది. "మోసమా....! నేనా......ఎప్పుడు, ఎవరిని, ఎక్కడ చెసాను...?" అయోమయంగా ప్రశ్నించా.... "ఏవరినో మోసం జేస్తె నేను ఎందుకు పరేషాన్‌ ఐత.....నన్ను మోసం జేసి నా ఇజ్జత్‌ తీశినవ్‌.....గదె నా బాధ." "నేను నిన్ను మోసం చేశానా.....నాకేం అర్థం కాలెదు....కొంచెం విడమర్చి చెప్తవా..." అంటూ సమాధానం కోసం ఆగాను. "గప్పుడె మర్చినవ బెదరు...సరె చెప్త యినుకో......మూణ్ణెల్ల కింద బ్లాగుతాను అని జెప్పి ఓ తెలుగు బ్లాగు తయార్‌ జెసినవ్.....గుర్తుందా....నువ్వు దాన్ని....షురు జేస్తివొ లెదో, అప్పటి దాంక చానా మంది అంతరాత్మల్లాగ గమ్మునుండెటొన్ని మైకు పెట్టుకొని మావోళ్ళ దగ్గర లొల్లి పెట్టిన మావోడు అందర్లాంటొడు కాదు అని....మరి నువ్వు ఏమ్‌ జేశినవ్‌ రిబ్బన్‌ కటింగ్‌ ఐతె చెశ్న్‌వ్‌ గాని ఓక్క ముక్కైన బ్లాగినవా......లె....మరి నా పరువు ఏం గావలె......అందుకే ఆ సంగతి ఏందొ చూద్దాం అని వచ్చిన...."అసలు విషయం చెప్పెసింది ఆత్మ.

బ్లాగు అనగానె ఆ విషయం లీలగా గుర్తొచ్చింది....అపుడు ఖాళిగా ఉన్నప్పుడు దొరికిన తెలుగు బ్లాగల్లా చదివి ఆ ఆవేశం లొ ఓ తెలుగు బ్లాగు సిద్దం చేసాను ఏదొ బ్లాగెద్దామని......కాని చేయలేదు. మనల్ని ఎవడు అడుగుతాడులె అనుకొని అల వదిలేసాను......నాకేం తెలుసు, ఇపుడు నా అంతరాత్మె నన్ను అడుగుతుంది అని.వీడ్ని చూస్తె ఈ విషయం వదిలెలా లేడు....ఏదోల divert చెయాలి అనుకుంటు.." అవును అంతరాత్మ...." అని దాన్ని ఆడగబోతుండగా "ఊకె ‘అంతరాత్మా’ అని ఏదో వస్తువును పిల్చినట్టు పిలవకు బై.....నాకు గిట్ల ఒక పేరు ఉంది ‘బ్లాగారాం’....ఆ పేరు బెట్టి పిలువు" అని అంది. " ‘బ్లాగారాం’మా అదెం పేరు బాబు వేరే ఏ పేరు దొరకలేదా.....‘ఆకాశరామన్న’,‘గాలి గన్నారావ్‌’,‘బ్లాగారాం’ ఏం పేర్లు ఇవి......ఛా ఛ ఛ ఛ ఛ....."సైడ్‌ట్రాక్‌ చేయడానికి మాంచి టాపిక్కే దొరికింది అనుకుంటు అన్నాను.

"పేరు ఏదైతె నీకేందుకు.......నీకులాగ పేరుపెట్టనికి మాకు ఎవరు ఉన్నారు.....నువ్వు భ్లాగు షురు చేశినంక నేను నిద్రలేశిన కాబట్టి ‘బ్లాగారాం’ అని పేరు పెట్టుకున్న........నచ్చినా నచ్చకపోయినా ఆ పేరుతోనె పిలువు....గా పేరంటె నాకు మస్తు liking అయిపొయింది" అష్ట-చెమ్మ సినిమాలొ హీరొయిన్‌లా మెలికలు తిరిగిపోతు చెప్పాడు. "సరె బ్లాగారాం.....నువ్వు నేను ఒకటే కదా...మరి నువ్వు మాట్లాడె భాషకి, నేను మాట్లాడె భాషకి తేడా ఏందుకు ఉంది" గురుడు బాగానె దారి మళ్ళాడు అనుకుంటు అడిగా.
"సినిమాలు చూసే అలవాటు లేదా నైనా నీకు.......ఆత్మలకి భాషా పరిధులు, ట్రావెలింగ్‌ లిమిట్లు ఉండవు....they can speak any language....మేము ఏ భాషలోనైనా, ఏ మాండలికంలో అయినా మాట్లాడగలం,ఎక్కడికైనా ఎప్పుడైనా వెళ్ళగలం" కాలర్‌ ఎగరేసుకుంటూ చెప్పాడు బ్లాగారాం. "‘మాం..డలి...కం’మా అదేంటి.....మేండలీవ్‌ (Mendeleev) టేబుల్‌లో కొత్త ఏంట్రినా" అని తెలీనట్టు మొహం పెట్టి వాడివేపు చూసా. "ఛీ......సన్నాసి యెదవా.......పాత బుద్ది పోనిచ్చుకోలేదింకా నువ్వు.......అంతేలే...బయట తిరిగి ఏడిస్తే ఎదైనా తెలిసేది......అందుకే ఓ పెద్దాయన అన్నాడు.....మనిషన్నాక కూసింత భాషా జ్ఞానం ఉండలా....ఉత్తినే తిని కూసుంటే మనిషికి మేషినుకి తేడా ఏటుంటాది" అని సూక్తిముక్తావలి భోదిస్తున్న స్వామిలా చెప్పాడు. నేనేదో మాట్లాడబోతుంటే మధ్యలో ఆపి "అవునోరెయ్.....నేను ఏదో పని మీద వస్తే నన్ను సైడ్‌ట్రాక్‌ చేసి తప్పించుకుందాం అని ఆలోచిస్తున్నావా.....నాతొ గేమ్స్‌ ఆడావంటే బాడి burst అయిపోద్దిరోయ్.....బ్లాగు......బ్లాగు సంగతి ఏంటొ తేల్చు ముందు" అనుకుంటూ నామీదకి వచ్చాడు.

ఇహ తప్పెట్టు లేదు అనుకొని "మొదలైతే చేసాను కాని ఇప్పుడు టాపాలు రాసె మూడ్‌ లేదు రా.......ఓ నెల రోజుల నుండి నా టైమ్‌ ఏం బాగోలేదు.....అనుకున్నది ఒక్కటి కూడా జరగటం లేదు.....అన్ని ఆశలు చెదిరిపోతున్నాయి చాలా disappointingగా , విసుగ్గా, చిరాగ్గా, బాధగా......రకరకాలుగా ఉంది.....అందుకె దాన్ని లైట్‌ తీసుకున్నా.....బ్లాగుని మూసేద్దాం అని కూడా అనుకుంటున్నా..."తల పట్టుకుంటూ కుర్చీలో వాలిపోయాను.
"ఎదురుదెబ్బలు,ఆశాభంగాలు, టైమ్‌బాడ్‌లు లేనిది ఎవరికి......ఆ మాత్రం దానికే అంతా నాశనం అయినంత ఫీలవ్వాలా.....బాధలు బ్లాగితే సగమౌతాయ్ సంతోషాలు బ్లాగితే రెట్టింపు అవుతాయి.....ఈ మాత్రం జనరల్‌ నాలెడ్జ్ లేదుగాని ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు అయిపోతున్నారు....ప్చ్.......అయన్ని పట్టించుకోకు.......నీకు అందాల్సినవి అందకుండా పోవు......ఇవాళ కాకపోతే రేపు వస్తాయి.....వాటి కోసం మిగతా వాటిని వదిలేస్తే చివరికి నిజంగానే ఏడుస్తూ కూచుంటావ్...." దగ్గరికి వచ్చి హితబోధ ఇచ్చాడు బ్లాగారాం.
"నీ గోల నీదె కాని నా సంగతి పట్టాదా......నాకిప్పుడు రాసె మూడ్‌ లేదు.....ఉన్నా ఏం రాయాలి....బుర్రంతా బ్లాంక్‌గా ఉంది....రాసినాకాని ఎవడు చూసాడు, ఎంతమంది చూసారు...వీటికితోడు కామెంట్ల గోల.....ఎవడు మెచ్చుకుంటాడొ ఎవడు తిట్టిపోస్తాడో అన్న టెన్షన్‌.......ఎహె...ఇది అంతా అవసరమా నాకు.......లైట్‌ తీసుకోని ఈ విషయం వదిలెయ్" అని అన్నాను. వాడు కూడా నా మూడ్‌లోకె వచ్చెసి "ఇంకా మొదలేపెట్టలేదుగాని అప్పుడె కామెంట్ల దాకా పోయావా.......అడ్డెడ్డెడ్డె...ఏం....త ముందుచూపు రా నీది......నీ ఎంకమ్మ.......రాయడానికి నీ బుర్ర ఉపయోగించమని ఎవడు అన్నాడు....పేపర్లు, టీవి వాళ్ళు చెప్పెదాంట్లొనే ఏ అర్థం ఉండిచావట్ల ఈమధ్యన.......ఏది తోస్తె అది రాసిపారై.....తలుపు గొళ్లెం, హారతి పళ్లెం, గుర్రపు కళ్లెం కాదెది కవితకనర్హం అన్నాడు ఓ పెద్దాయన....అట్లాగే.....ఇనప ముక్క, వలపు చెక్క, మనిషి తిక్క కాదేది బ్లాగుకనర్హం...........కావాలోయ్ బ్లాగావేశం......కాబట్టి నే చెప్పొచెదేటంటే.....నువ్వు ఇది అది అని లేకుండా నీకు తోచింది బ్లాగిపారెయి.....తరువాత ఎవడైనా ఎమ్మనా అంటే నే చూసుకుంటా" భరోసా ఇచ్చడు బ్లాగారాం.

లోపలి నుండి అంత దన్ను తన్నుకువస్తుంటే ఆపే శక్తి ఎవరికి ఉంటుంది.....వాణ్ణి నా ట్రాక్‌లో తెచ్చుకుందాం అనుకుంటే నేనె వాడి దారిలో వచ్చెసాను...."సరె నువ్వు అంతగా రెచ్చిపొమ్మంటే ఇక ఆగడం దేనికి.....ఇవాళే బ్లాగు పునురుద్దరణ చేసి బ్లాగడం మొదలు పెడతా" అని అనంగానే బ్లాగారాం గాడు ఆర్కెమెడిస్ టైపులో ‘యురేకా’ అని చిందేసాడు.వాడిని శాంతింపచేయటానికి నా తలప్రాణం అరికాళ్ళలోకి వచ్చింది. నేను ఇక బ్లాగు సంగతి చూసుకుంటా నువ్వు వెళ్ళు అన్నా,"ఇంతసేపు లెక్చర్‌ ఇచ్చింది నీకు చెప్పేసి వేళ్ళిపోతందుకారా.....ఆ షురు చెశెడ్‌ది ఏందో నా ముంగల్నె చెయ్యి...చూసెల్త" చాక్లెట్‌ కొనివ్వమని భిష్మించుకునే పిల్లాడిలా చేతులు ముడుచుకొని నిలబడ్డాడు బ్లాగారాం.

"నీ ఇష్టం..." అని చెప్పి రాయడం మొదలుపెట్టా "సోదర సోదరిమణుళ్ళారా..."అని ఫ్లొలొ వెళ్తుంటే వెనకనుండి అప్పుడె కామెంట్లు ఎక్కుపెట్టాడు. "ఏరా.... నువ్వేమైనా ఆల్ ఇండియా మహిళా మండలికి లీడరువా......‘సోదరిమణళ్ళారా’ అంటున్నవ్......కలరింగ్‌ అవసరం లేదు మాములుగా ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పు" ఓ మొట్టికాయ వేసి అన్నాడు. "హి హి హి సారి....ఆవేశంలో స్పెల్లింగ్‌ తప్పు చేసాను" ఓ వెధవ నవ్వు నవ్వుతూ చెప్పాను.
"మై బ్రదర్స్......అండ్‌ మై డియర్ లేడిస్‌.....నా అంతరాత్మ చేసిన జ్ఞానోదయం వల్ల ఓ మూల పడెసిన ఈ బ్లాగుని పునురుద్దరిస్తున్నాను. ఇకపై ఇందులో సప్తవర్ణ సహిత, నవరసభరిత, షడ్రసోపేత టాపాలు అందిస్తానని...."రాస్తుండాగానె మళ్లా తలమీద ఓ దెబ్బేసి "ఇంత కిచిడి చేస్తే జనాలు వాంతులు చేసుకొని నిన్నూ నీ బ్లాగుని పాడెక్కించెస్తారు....అప్పుడు నేను స్పెసల్‌గా రానాక్కర్ల.....నువ్వు నేను డై...రెక్టుగా కలుసుకోచ్చు"అని అచ్చే అవని నా టాపా ఫ్రీగా ఇంకొ కామెంట్ ఇచ్చాడు.
"రెయ్ నువ్వు ఇలాగే కెలుకుతూ ఉంటే బ్లాగడం నా వల్లకాదు" అనేసి ఒక్కటంటే ఒకె ముక్క బ్లాగాను
"కద మొదలెట్టాను.......కనిపెట్టుకునుండండే...."

3 వ్యాఖ్యలు.. :

శిశిర said...

"మై బ్రదర్స్......అండ్‌ మై డియర్ లేడిస్" :)
"బాధలు బ్లాగితే సగమౌతాయ్ సంతోషాలు బ్లాగితే రెట్టింపు అవుతాయి"
సరదాకి చెప్పినా బాగా చెప్పారు.

హరే కృష్ణ said...

కెవ్వ్..

..nagarjuna.. said...

@శిశిరగారు, హరే: (చెమర్చిన కళ్లతో..) ఇన్నాళ్ళకు, ఇన్నేళ్లకు ఈ పోస్టుకు కామెంట్లు రావడంతొ మా బ్లాగారాం గాడు చాలా ఆనందపడిపోతున్నాడండి....ఆ!! గాల్లొ తేలుతున్నాడు, ఇప్పట్లో వచ్చేలాలేడు....పోన్లెండి నాకో నస తగ్గుతుంది. కామెంటినందుకు ధన్యవాదాలు :)

Post a Comment

మీ వ్యాఖ్యలను వీలైనంతవరకు తెలుగులోనే రాయండి
తెలుగులో టైప్‌ చేయడానికి వీటిని వాడొచ్చులేఖిని, బరహ

ShareThis